:

,

  

, : . ./.-. , . . , . . .; . . . . .: , 1989. 215 .

, , , -

, , ,



:
I.


II.
,



-

III.
,
: ,


IV.

,
,


V.


:


VI.





VII.





I.



II.


V

III.





IV.
,




V.



VI.





I.

,

II.




III.







IV.
,


-
V.
,



,